Reģistrēties:

Sveicināts autoDNA sadarbības programmā.
Lūdzu aizpildi reģistrēšanās informāciju.

Dati

*Uzmanību: nodokļu idetifikācijas numuram jāatbilst ISO-3166 standartam.
Šis lauks ir obligāts.

Kontakti

Adrese

Maksājuma rekvezīti

 1. Personas datu pārzinis ir AUTODNA Sp. z o.o., reģistrācijas numurs 121164104 un NM numurs: 5492391545, ul.Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, kapitāls: 50 000 PLN, NIP (Nodokļu Maksātāja Identifikācijas numurs): 5492391545, REGON (Vienotais Reģistrācijas Numurs) 121164104, e-pasta adrese: kontakti@autodna.lv telefona numurs saziņai: +48223500128, +37160002886.
 2. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai:
  1. nodrošināt Lietotāja Konta pakalpojumu Pārziņa pakalpojumā, pamatojoties uz pieņemto noteikumu nosacījumiem (VDAR 6. panta 1. daļas b) apakšpunkts) visā šo pakalpojumu sniegšanas periodā līdz Lietotāja konta atcelšanas brīdim no pakalpojuma;
  2. pildīt savus pienākumus, kas galvenokārt izriet no nodokļu un grāmatvedības likuma noteikumiem (VDAR 6. panta 1. daļas c) apakšpunkts) šajos normatīvajos aktos paredzētajā periodā;
  3. jebkādu iespējamu prasību noteikšanu, izmeklēšanu vai aizstāvību, kas varētu būt saistītas ar AUTODNA veiktajām darbībām un pakalpojumiem. Lai īstenotu mūsu likumīgās intereses nodrošināt prasījumus saskaņā ar VDAR 6. panta 1. sadaļas f) apakšpunktu, laika periodā, ko paredz tiesību akti par ķīlām.
 3. Jūsu personas datu saņēmēji var būt personas, kas nodrošina un atbalsta Pārziņa izmantotās informācijas sistēmas, kā arī personas, kas sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar Pārziņa pašreizējo darbību – saskaņā ar noslēgtajiem personas datu apstrādes uzticības līgumiem un nodrošina attiecīgo noteikumu piemērošanu. Tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nodrošina iepriekšminēto pušu, kā arī valsts iestāžu, kas ir pilnvarotas piekļūt šādiem datiem, datu privātumu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
 4. Jums ir tiesības:
  1. piekļūt saviem datiem, kā arī labot, dzēst un ierobežot apstrādi, kā arī nodot savus datus un iebilst pret to apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei – datu aizsardzības komisāram, ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj GDPR noteikumus.
 5. Jūsu personas dati netiks nodoti trešajai pusei vai starptautiskai organizācijai.
 6. Jūsu personas dati netiks pakļauti automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanas veidā.
 7. Personas datu sniegšana ir nepieciešama, lai vietnē afilio.autodna.lv izveidotu kontu.