Partneru programmas lietošanas noteikumi

§ 1

Vispārīgie noteikumi

1.Šie noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) nosaka līdzdalības noteikumus sadarbības partneru programmā un sadarbības nosacījumus starp uzņēmumiem, kas piesakās Sadarbības partnera statusam ar "autoDNA Sp. z o.o." uzņēmuma reģistrācijas numurs: reģistrācijas numurs 121164104 un NM numurs: 5492391545, kas atrodas Lodz (94-104), Polijā, Obywatelska ielā 128/152 (turpmāk tekstā – “AUTODNA”) attiecībā uz tiešsaistes pakalpojumiem, kuru nodrošinātājs ir uzņēmums AUTODNA Sp.z o.o., ar juridisko adresi Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, Polija, izmantojot www.autodna.lv tīmekļa vietni (turpmāk – “autoDNA tīmekļa vietne”).

2. AUTODNA sadarbības partneru programmas mērķis ir veicināt autoDNA tīmekļa vietni un palielināt pakalpojumu pārdošanu, ko piedāvā AUTODNA, izmantojot autoDNA tīmekļa vietni.

3. Piedalīšanās sadarbības partneru programmā ir brīvprātīga un bez atlīdzības.

4. Noteikumi nav saistoši patērētājiem, līdz ar to Noteikumi un visi tajos uzskaitītie nosacījumi ir saistoši tikai sadarbības partneriem, kas nav patērētāji.

§ 2

Kļūt par sadarbības partneri

1. Kas var piedalīties sadarbības partneru programmā;

a) jebkura juridiska persona vai biznesa vienība ar juridisku spēju,

b) jebkura fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību ( šajā gadījumā bez patērētāja statusa)

2. Dalība sadarbības partneru programmā ir pieejama uzņēmējdarbības subjektiem, kā aprakstīts iepriekš minētajā sadaļā, kas:

a) uztur tīmekļa vietni vai emuāru, kas veltīts viņu uzņēmējdarbībai,

b) ir pareizi pieslēgušies, izmantojot www.afilio.autodna.lv pieejamo sadarbības partneru formu un tādējādi izveidojuši Sadarbības partnera kontu (turpmāk – “Sadarbības partnera konts”),

c) ir snieguši patiesus, precīzus un pilnīgus datus, tostarp personas datus,

d) ir pieņēmuši AUTODNA sadarbības partneru programmas noteikumus un nosacījumus,

e) ir piekrituši, ka AUTODNA apstrādā personas datus (kā minēts šā punkta c) apakšpunktā);

f) ir snieguši AUTODNA pieprasītos papildu datus vai dokumentāciju šādos AUTODNA noteiktos datumos.

3. Šeit izklāstīto nosacījumu ievērošana negarantē sadarbības partnera statusu un tādējādi nedod tiesības 1. un 2. iedaļā aprakstītajām biznesa vienībām pieprasīt Sadarbības partnera statusu vai jebkāda veida sadarbību no AUTODNA.

4. Lēmumu par Sadarbības partnera statusa piešķiršanu vai noraidīšanu biznesa vienībai pieņem pēc pieteikuma veidlapas pārbaudes un papildu datiem (attiecīgā gadījumā), kas sniegti AUTODNA.

5. AUTODNA patur tiesības liegt Sadarbības partnera statusu pēc saviem ieskatiem.

6. AUTODNA informēs biznesa vienības, kas piesakās Sadarbības partnera statusam, par šāda statusa piešķiršanu pa e-pastu vai tālruni.

7. Esot iekļauti Sadarbības partneru programmā, sadarbības partneri iegūst piekļuvi Sadarbības partnera konta funkcijām, ļaujot tiem lejupielādēt saturu, ko pēc tam var augšupielādēt savā tīmekļa vietnē vai emuārā kā sadarbības veidu ar AUTODNA. Tā tiek uzsākta sadarbība starp AUTODNA un Sadarbības partneru uzņēmumu.

8. Katrai biznesa vienībai, kas piesakās Sadarbības partnera statusam, un katram Sadarbības partnerim var būt tikai viens Sadarbības partnera konts.

§ 3

Sadarbības partneru līgums

1. Sadarbības partneru līgumu AUTODNA nosūtīs uz tās uzņemuma vienības e-pasta adresi, kam piešķirts Sadarbības partnera statuss.

2. AUTODNA nosūtīs divus parakstītus līguma eksemplārus ar pielikumiem uz Sadarbības partnera adresi. Sadarbības partnerim ir pienākums parakstīt abas līguma kopijas un visus pielikumus un nosūtīt vienu parakstītu kopiju kopā ar vienu pielikuma komplektu uz AUTODNA adresi ne vēlāk kā 20 dienu laikā kopš līguma un papildinājumu kopiju saņemšanas. Sadarbības partnerim ir pienākums pievienot parakstītajam Sadarbības partneru līgumam šādus dokumentus: sertifikāta kopiju, kas iekļauta Valsts oficiālajā Uzņēmumu reģistrā, sertifikāta kopiju par nodokļa maksātāja identifikācijas numura piešķiršanu un ieraksta sertifikāta kopiju uzņēmuma darbības reģistrā vai Valsts tiesu reģistra atjauninātā izraksta kopiju.

3. AUTODNA patur tiesības mainīt noteikumus un nosacījumus, kas vajadzīgi, lai aprēķinātu uz komisiju balstītu atlīdzību saistībā ar Sadarbības partneri un grozītu atlīdzības slieksni, kas noteikts Sadarbības partneru līguma 1. pielikumā, nosūtot jaunos noteikumus un nosacījumus, lai aprēķinātu uz komisiju balstītu atlīdzību saistībā ar Sadarbības partnera vai jaunas atlīdzības sliekšņiem uz Sadarbības partnera e-pasta adresi vai sniedzot informāciju par šādām izmaiņām Sadarbības partnera kontā. Iepriekšminētās izmaiņas stāsies spēkā 14 dienas pēc to nosūtīšanas uz uzņēmuma e-pasta adresi vai informācijas sniegšanas par šādām izmaiņām Sadarbības partnera kontā. Sadarbības partnerim ir tiesības izbeigt līgumu ar tūlītēju spēku ne vēlāk kā 14 dienas kopš dienas, kad ir stājušās spēkā iepriekšminētās izmaiņas.

4. Sadarbības partnera kontu aktivizēs AUTODNA pēc sadarbības partneru līguma saņemšanas kopā ar pielikumiem, ko parakstījis Sadarbības partneris. No aktivizēšanas brīža Sadarbības partneris iegūst piekļuvi, piemēram, šādām funkcijām:

a) uzraudzīt to klientu skaitu, kuri iegādājušies AUTODNA pakalpojumus, izmantojot autoDNA, pēc tam, kad tie novirzīti uz autoDNA tīmekļa vietni no Sadarbības partnera tīmekļa vietnes vai blogu,

b) uzraudzīt uz komisijas maksu balstītu atlīdzību saistībā ar Sadarbības partneri,

c) veidot pārskatus par uz komisiju balstītu atlīdzību saistībā ar Sadarbības partneri,

d) atcelt atlīdzību saistībā ar nosacījumiem, kas izklāstīti līgumā par Sadarbības partneru līguma un 1. papildinājumu līgumam. Kamēr Sadarbības partneru līguma parakstītā kopija ar papildinājumiem tiek piegādāta AUTODNA, Sadarbības partnerim nav tiesību pieprasīt atlīdzību, kas rodas, piedaloties Sadarbības partneru programmā.

§ 4

Sadarbības noteikumi

1. AUTODNA un Sadarbības partnera sadarbības detalizēti noteikumi ir izklāstīti Sadarbības partneru līgumā, kuru ir parakstījis AUTODNA un Sadarbības partneris.

2. Sadarbības ietvaros Sadarbības partneris uzņemas pienākumu:

a) veicināt AUTODNA piedāvātās autoDNA tīmekļa vietnes un pakalpojumus, iekļaujot tiešsaistes uz AUTODNA saturu (turpmāk tekstā – “tiešsaistes”) un citu reklāmas saturu, ko AUTODNA sniedzis vai apstiprinājis uzņēmuma tīmekļa vietnē vai emuārā vai citās tīmekļa vietnēs, kas ļauj potenciālajam klientam tikt novirzītam uz AUTODNA tīmekļa vietni,

b) veicināt autoDNA tīmekļa vietni un pakalpojumus, ko AUTODNA piedāvā autoDNA tīmekļa vietnē saskaņā ar juridiskajām prasībām, sociālās rīcības noteikumiem un labo praksi, rūpējoties par autoDNA tīmekļa vietnes un AUTODNA reputāciju.

c) īpaši rūpējas par autoDNA tīmekļa vietnes un AUTODNA reputāciju,

3. Ja Sadarbības partneriem ir tiesības iekļaut šādu saturu citās tīmekļa vietnēs nekā viņu tīmekļa vietne vai emuārs, šajās tīmekļa vietnēs var iekļaut arī tiešsaistes. AUTODNA patur tiesības pieprasīt, lai šīs tiešsaistes Sadarbības partneris izņemtu no attiecīgās tīmekļa vietnes.

4. Sadarbības partneri var iekļaut arī iekļaut tiešsaistes reklāmkaroga reklāmās.

5. Sadarbības partneri uzņemas pienākumu informēt AUTODNA par jebkurām izmaiņām savos datos sazinoties ar mums izmantojot e-pastu: palidziba.afilio@autodna.lv ne vēlāk kā 7 dienu laikā kopš izmaiņu veikšanas.

6. Sadarbības partneri uzņemas pienākumu informēt AUTODNA izmantojot e-pastu: palidziba.afilio@autodna.lv par jebkādu notikumu, kas varētu ietekmēt turpmāko sadarbību starp attiecīgo Sadarbības partneri un AUTODNA, ne vēlāk kā 7 dienu laikā kopš notikušā.

7. Sadarbības partneri uzņemas pienākumu informēt AUTODNA izmantojot e-pastu: palidziba.afilio@autodna.lv par problēmām, kas saistītas ar Sadarbības partnera emuāru vai tīmekļa vietni, paredzamo vietnes dzēšanu, lietošanas tiesību vai Sadarbības partnera emuāra vai tīmekļa vietnes īpašumtiesību nodošanu, kā arī šķēršļus novirzīšanai uz autoDNA tīmekļa vietni vai neiespējamību novirzīt potenciālo klientu uz Sadarbības partnera emuāru vai tīmekļa vietni.

8. Iespējamā klienta novirzīšanu uz autoDNA tīmekļa vietni nevar veikt pret juridiskajām prasībām, sociālās rīcības noteikumiem un labu praksi. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai šāda AUTODNA reklāma, izmantojot autoDNA tīmekļa vietni, nebūtu aizvainojoša.

9. Potenciālā klienta novirzīšana uz autoDNA tīmekļa vietni ar tiešsaistes palīdzību ir iespējama tikai ar iespējamo klienta klikšķi uz norādīto lauku vai cilni tīmekļa vietnē vai emuārā vai veicot citu šāda potenciāla AUTODNA klienta mērķtiecīgu darbību.

10. Īpaši aizliegts veikt šādas darbības:

a) nevajadzīga satura, jo īpaši e-pasta ziņojumu vai reklāmas materiālu, kas saistīti ar autoDNA tīmekļa vietni, aizvainojošu sūtīšanu, ko veic Sadarbības partneris,

b) ļaut potenciālajiem klientiem piekļūt Sadarbības partnera piedāvātajiem pakalpojumiem vai piekļūt Sadarbības partnera tīmekļa vietnei vai emuāram ar tiešsaisti, kas sniegta autoDNA tīmekļa vietnē, vai izmantojot pakalpojumu, ko sniedz AUTODNA, izmantojot autoDNA pakalpojumu,

c) iespējamā klienta novirzīšana uz autoDNA tīmekļa vietni no Sadarbības partnera tīmekļa vietnes vai emuāra uzreiz pēc tam, kad potenciālais klients ir apmeklējis Sadarbības partnera tīmekļa vietni vai emuāru (blogu),

d) publicēšana Sadarbības partnera tīmekļa vietnē vai emuārā vai citās tīmekļa vietnēs visos reklāmas materiālos, kas minēti, bet nav apstiprināti vai netiek sniegti Sadarbības partnerim no AUTODNA puses,

e) reklamēt autoDNA tīmekļa vietni vai pakalpojumu, ko piedāvā AUTODNA ar jebkādām darbībām, kas nav noteiktas Sadarbības partneru līgumā vai ko AUTODNA nav rakstiski apstiprinājis,

f) iekļaut Sadarbības partnera tīmekļa vietnē vai emuārā vai citās tīmekļa vietnēs jebkādu saturu vai materiālus, kas varētu ļaut interneta lietotājiem uzskatīt, ka Sadarbības partnerim ir tiesības uz jebkādām tiesībām attiecībā uz autoDNA pakalpojumu; īpaša piesardzība ir jāveic, lai nekādā veidā neliecinātu, ka Sadarbības partneris sniedz jebkādu pakalpojumu, izmantojot autoDNA tīmekļa vietni.

§ 5

Atlīdzība

1. Uz komisiju balstītā atlīdzības summa saistībā ar Sadarbības partneri un tā atsaukšanas noteikumiem ir noteikta Sadarbības partnera un AUTODNA parakstītajā saistību līgumā.

2. Katrs potenciālā klienta novirzīšanas gadījums no Sadarbības partnera tīmekļa vietnes vai emuāra uz autoDNA tīmekļa vietni tiks reģistrēts autoDNA tīmekļa vietnē, saglabājot tā dēvēto Sadarbības partnera “sīkdatni”. Atlīdzības summa tiks aprēķināta, pamatojoties uz to klientu apmeklējumu skaitu, kuri novirzīti no Sadarbības partnera tīmekļa vietnes vai emuāra, un pirka pakalpojumu, ko sniedza AUTODNA, saskaņā ar noteikumiem, kas noteikti Sadarbības partneru līgumā. Atlīdzība būs atkarīga tikai no gadījumiem, kad klients ir novirzīts no Sadarbības partnera tīmekļa vietnes vai emuāra, un iegādāsies pakalpojumu, ko AUTODNA sniedz autoDNA tīmekļa vietnē ne vēlāk kā 1 dienu laikā kopš pirmās novirzīšanas. Atlīdzība tiks aprēķināta, pamatojoties uz katru pakalpojumu, ko klients nopircis ne vēlāk kā 1 dienas kopš pirmās novirzīšanas no Sadarbības partnera tīmekļa vietnes vai emuāra, tas ir, no dienas, kad tika izveidot “sīkdatne”. Pēc iepriekšējā teikumā noteiktajām 1 dienām atlīdzība būs tikai gadījumos, kad klients, kas noteikts iepriekš minētajā teikumā, ir nopircis pakalpojumu, kas tiek novirzīts no Sadarbības partnera tīmekļa vietnes vai emuāra pēc iepriekšējā teikumā noteiktajām 1 dienām. Atlīdzība būs atkarīga no katra pakalpojuma pārdošanas klientam 1 dienu laikā kopš šādas nākamās novirzīšanas no Sadarbības partnera tīmekļa vietnes vai emuāra, tas ir, kopš dienas, kad tika izveidota “sīkdatne”.

3. Sadarbības partneris ir tiesīgs pieprasīt uz komisiju balstītas atlīdzības atcelšanu tikai tad, ja atlīdzības summa nav mazāka par EUR 25.00 neto.

4. Atlīdzība tiek pārskaitīta uz Sadarbības partnera bankas kontu. Sadarbības partneris izsniegs rēķinus, kas maksājami 21 dienu laikā, pamatojoties uz atlīdzības aprēķina pārskatu, kas izveidots līdz katra mēneša 7. dienai. Sadarbības partnerim ir tiesības izrakstīt summu, kas norādīta atlīdzības aprēķina pārskatā, kas izveidots cilnē “Bilance” Sadarbības partnera kontā.

5. Sadarbības partneris uzņemas pienākumu izsniegt un piegādāt AUTODNA rēķinus, kas pienākas saskaņā ar šo līgumu, ne vēlāk kā tā mēneša 7. dienā, kas seko mēnesim vai mēnešiem, par kuriem pienākas atlīdzība. Katrs rēķins tiek izveidots, pamatojoties uz atlīdzības aprēķina pārskatu, kas izveidots Sadarbības partnera konta cilnē “Bilance”.

6. Rēķini tiks nosūtīti AUTODNA pa e-pastu uz šādu adresi: norekini.afilio@autodna.lv, vai ar ierakstītu vēstuli uz AUTODNA adresi.

7.Sadarbības partneris uzņemas pienākumu izsniegt sertifikāta kopiju par ierakstu Valsts oficiālajā Uzņēmumu reģistrā (RN), apliecības kopiju par nodokļa maksātāja identifikācijas numura (PVN) piešķiršanu un ieraksta sertifikāta kopiju uzņēmuma darbības reģistrā vai Valsts tiesu reģistra atjauninātā izraksta kopiju, ja to pieprasa AUTODNA.

8. Sadarbības partneris uzņemas pienākumu sniegt iepriekš minētajā iedaļā noteikto dokumentāciju ne vēlāk kā 7 dienu laikā kopš AUTODNA pieprasījuma.

9. AUTODNA patur tiesības neieturēt rēķinā aprēķināto atlīdzību, ja rodas šaubas par Sadarbības partnera sniegto dokumentu autentiskumu, Sadarbības partnera sniegtā atlīdzības summa vai pakalpojuma kvalitāte saistībā ar Sadarbības partneru līguma prasību izpildi.

10. Sadarbības partneru līguma izbeigšana ar AUTODNA Sadarbības partnera vainas dēļ noved pie tā, ka Sadarbības partneris zaudē tiesības pieprasīt atlīdzības atcelšanu.

11. Sadarbības partneru līguma izbeigšana, ko veic Sadarbības partneris, rada tiesības pieprasīt atlīdzības atcelšanu tikai tad, ja summa nav mazāka par EUR 25.00 neto.

§ 6

AUTODNA tiesības

1. AUTODNA patur tiesības apturēt vai noraidīt attiecīgā Sadarbības partnera statusu vai izbeigt Sadarbības partneru līguma darbību, ja:

a) AUTODNA ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Sadarbības partneris veic darbības, kas ir pretrunā ar juridiskām prasībām, sociālās rīcības noteikumiem un labo praksi, vai arī rīkojas, kaitējot AUTODNA,

b) Sadarbības partneris iesaistās praksē, kas ir negodīga vai pretrunā ar šiem noteikumiem vai Sadarbības partneru līgumu,

c) Sadarbības partneris nepilda vai neatbilstoši pilda saistības, kas noteiktas Sadarbības partneru līguma noteikumos,

d) Sadarbības partneris ir pārtraucis pildīt 2. nodaļas 1. un 2. punktā noteiktos nosacījumus vai Sadarbības partneru līguma nosacījumus,

e) turpmāka sadarbība varētu izraisīt kaitējumu AUTODNA reputācijai vai tiktu uzskatīts, ka AUTODNA veic nelikumīgu darbību.

2. Lietās, kas aprakstītas iepriekš minētajās iedaļās, Sadarbības partnerim ir pienākums dzēst nepareizo saturu, kas izraisījis attiecīgā Sadarbības partnera konta apturēšanu vai atlaišanu, vai Sadarbības partneru līguma izbeigšanu, un šāda satura rezultātus, kas tiek publicēti, ar tūlītēju ietekmi./p>

3. Ja Sadarbības partnerim neizdodas dzēst nepareizo saturu, kas noteikts iepriekš minētajā iedaļā, AUTODNA patur tiesības nemaksāt atlīdzību, kas attiecas uz Sadarbības partneri.

§ 7

Personas dati

1. Personas dati, kas tiek apstrādāti mūsu tīmekļa vietnē saskaņā ar šiem Lietošanas Noteikumiem nodrošina Pakalpojumu Sniedzējs. Runājot par mērķi un darbības jomu, personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar konfidencialitātes politiku, kas publicēta mūsu tīmekļa vietnē. Konfidencialitātes politikā uzskaitīti noteikumi, kurus administrators piemēro personas datu apstrādei, lai nodrošinātu pakalpojumu izmantojot tīmekļa vietni. Tas nosaka pamatu, mērķus un personas datu apstrādes apjoms, kā arī to personu tiesības, kuru personas dati tiek apstrādāti. Tas nosaka arī sīkdatņu un analītisko rīku izmantošanu Tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietnes izmantošana ir brīvprātīga, un tāpat personas dati tiek sniegti ar vietnes lietotājs, izņemot gadījumus, kas paredzēti konfidencialitātes politikā.

2. "AUTODNA" apstrādās personas datus, kuri iesniedz pieteikumu par līgumslēdzēja un līgumslēdzēju statusu saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un līdz ar to atceļ Direktīvu 95/46 / EK (vispārējais regulējums par datu aizsardzību)

§ 8

Līguma izbeigšana

1. Uzņēmumiem, kas piesakās Sadarbības partnera statusam, ir tiesības jebkurā laikā atteikties no dalības Sadarbības partneru programmā. Lai atkāptos, šāds uzņēmums informē AUTODNA par savu atkāpšanos, izmantojot e-pasta ziņojumu, kas nosūtīts uz: kontakti@autodna.lv, un ierakstītu vēstuli ar rakstisku paziņojumu par Sadarbības partneru līguma izbeigšanu uz AUTODNA adresi.

2. Sadarbības partneru līgumu var pārtraukt saskaņā ar līgumā noteiktajiem nosacījumiem.

3. Ja AUTODNA pārtrauc sniegt pakalpojumus autoDNA tīmekļa vietnē, jo īpaši attiecībā uz tīmekļa vietnes dzēšanu vai tīmekļa vietnes īpašumtiesību nodošanu citam uzņēmumam, Sadarbības partneru programma tiks pārtraukta dienā, kad iestāsies šādi notikumi.

§ 9

Atbildība

1) AUTODNA nav atbildīgs par to, ka nevar saglabāt uzņēmuma “sīkdatni” pēc tam, kad potenciālais klients ir novirzīts uz autoDNA tīmekļa vietni no Sadarbības partnera tīmekļa vietnes vai emuāra.

§ 10

Nobeiguma noteikumi

1. AUTODNA patur tiesības mainīt šos noteikumus. Izmaiņas šajos noteikumos stāsies spēkā dienā, kad tās tiks publicētas autoDNA tīmekļa vietnē.

2. AUTODNA informēs Sadarbības partneri par šo noteikumu mainīšanu. Ja šādas izmaiņas tiek pieņemtas, Sadarbības partnerim ir tiesības 14 dienu laikā pārtraukt Sadarbības partneru līgumu, kopš izmaiņas ir stājušās spēkā, iesniedzot paziņojumu par to 30 dienas pirms pārtraukšanas.

3. AUTODNA patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt vai apturēt Sadarbības partneru programmu.

4. Ja pastāv neatbilstība starp šiem noteikumiem un Sadarbības partneru līguma noteikumiem, atbilstoši piemēro attiecīgus Sadarbības partneru līguma noteikumus.

5. Jebkurus strīdus attiecībā uz šiem noteikumiem vai Sadarbības partneru līgumu izšķir tiesa, kurai ir jurisdikcija pār AUTODNA.

6. Visos jautājumos, kas šeit nav atrunāti, attiecīgi piemēro atbilstošus Latvijas tiesību aktu noteikumus, jo īpaši attiecībā uz Civilkodeksa noteikumiem.

Atšķirību gadījumā starp valodu versijām dominē latviešu valodas versija.

Ja ir neskaidrības starp valodu versijām, lūdzu izmantot Poļu valodā.

Ja ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mums izmantojot saziņas formu.

«Atgriezties uz sākumlapu